პარტნიორები

საჯარო უწყებები რომელთა თანამშრომლებიც გახდნენ სოლიდარობის ფონდის დონორები
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
აღსრულების ეროვნული ბიურო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროები და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებები
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დუშეთის მუნიციპალიტეტი (საკრებულო, გამგეობა)
ეკონომიკური საბჭო
ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
ვანის მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავდაცვა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი (საკრებულო, გამგეობა)
ინსტიტუტი „ოპტიკა“
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
იუსტიციის სახლი
კასპის მუნიციპალიტეტი
ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
მარტვილის საკრებულო
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნოტარიუსთა პალატა
ონის მუნიციპალიტეტი
რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
რუსთავის მუნიციპალიტეტი
საერთო სასამართლოები
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
საკანონმდებლო მაცნე
სამედიცინო მედიაციის სამსახური
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა
საქაერონავიგაცია
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
საქართველოს ეროვნული არქივი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიურო
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აპარატი
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის აპარატი
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს პროკურატურა
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი და სსიპ-ები
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფოსტა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აპარატი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებში და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისული მართვის საბჭო
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
სმართ ლოჯიქი
სოციალური მომსახურების სააგენტო
სოციალური მომსახურების სააგენტო
სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ბათუმის მერია
ქალაქ ბათუმის მერიას დაქვემდებარებული სსიპ/ააიპ
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მერია
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ თბილისის მერია
ქალაქ თბილისის საკრებულო
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქარელის მუნიციპალიტეტი
ქართული სპორტის მუზეუმი
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი (საკრებულო, გამგეობა)
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ხობის მუნიციპალიტეტი გამგეობა
ხობის მუნიციპალიტეტი საკრებულო
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს ენერგეტიკის განითარების ფონდი
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
(ა)აიპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენრტრი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
საქართველოს მელიორაცია
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია
საქართველოს რკინიგზა
TKT.GE
ბენეფიტს
ავერსი
ევექსი
ჯი პოი აი ჰოლდინგი
შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
ბეთერფლაი
ჰელსი ჯორჯია - ნ.პატარკაციშვილის სახელობის პოლიფროფილური კლინიკა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
დაეხმარე ფონდს
სოლიდარობის ფონდის დაარსებიდან დღემდე მობილიზდა
17 483 079 ლარი